Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 62
CELKOM: 89008

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 38/2019

Číslo registratúrneho záznamu: 53/2019

Predaj nehnuteľného majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže

Predaj pozemkov

Predaj   nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

 

Obec Vojňany v zmysle uznesenia OZ č. 38 /2019 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného   nehnuteľného majetku obce Vojňany pre účely výstavby rodinných domov:

Pozemky:

 1) KNC 1850/1  k. ú. Vojňany  o výmere 877 m2,;

 2) KNC 1850/2 k.ú. Vojňany o výmere 701m2;

 3) KNC 1850/3 k.ú. Vojňany o výmere 712m2;

 4) KNC 1850/5 k.ú. Vojňany o výmere 713m2;    

ktoré vznikli odčlenením z pozemku p. č. 1850 o výmere 3828 m2, KNC ostatné plochy zapísaný na LV 952 obce Vojňany na základe geometrického plánu č. 1/2019 zo dňa 13.03.2019, vyhotoveného Ing. Michal Compeľ – Merland, Na letisko 2088/15, 05801 Poprad, IČO 51706687

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

    Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Vojňany, na internetovej stránke obce www.vojnany.sk .

    Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

V obálke záujemca predloží:

 • Meno priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, tel. kontakt, podpis fyzickej osoby
 • špecifikáciu predmetu kúpy s číselným návrhom kúpnej ceny
 • doklad o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu IBAN SK96 5600 0000 0016 9144 1001, Prima banka Slovensko a. s. – pobočka Kežmarok,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,
 • čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
 • telefonický a internetový kontakt na záujemcu,
 • číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky,
 • vyhlásenie záujemcu, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s následnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
 1. v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny,
 2. v kúpnej zmluve bude  zmluvne dohodnuté predkupné právo, právo spätnej kúpy obce Vojňany pre prípad, že by nadobúdateľ chcel nehnuteľnosť predať inej osobe a to právo spätnej kúpy za rovnakú (nadobúdaciu cenu)
 3. v kúpnej zmluve bude zakotvené právo spätnej kúpy v prípade ak kupujúci nedodrží termín začatia stavebných prác do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže, pritom predkupné právo a právo spätnej kúpy bude zrušené po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • Pozemky sa ponúkajú výhradne v celosti.
 • Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 3,22 Eur/m2, slovom Tri Eur a dvadsaťdva centov, za štvorcový meter pozemku v zmysle znaleckého posudku č.75/2019 vypracovaného znalcom Ing. Trebuňom, pre účely prevodu vlastníckych práv pod číslom 10135

 

    Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách. Komisia uprednostní žiadateľov o predaj pozemkov s trvalým pobytom v obci Vojňany

    Finančná zábezpeka.

Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 1 000 Eur, slovom  tisíc Eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom Vojňany.

    Miesto a termín podávania návrhov:

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Vojňany,č.4, 05902 najneskôr

do   04.07 2019 do 12,00 hod.

Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

    Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená Obecným zastupiteľstvom Vojňany a menovaná starostom obce.

Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Vojňany.

    Oznámenie o výsledku  obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza.

    Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

    právo odmietnuť všetky predložené návrhy,

    právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,

    v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,

    v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,

    právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

    Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po podpise zmluvy.

 Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

 

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do  8.7. 2019.

Vo Vojňanoch 18.6.2019

                                                                                                   Marián Gaborčík

                                                                                               Starosta obce Vojňany

Vyvesené: 18. 6. 2019

Dátum zvesenia: 4. 7. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť