Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 14
TÝŽDEŇ: 14
CELKOM: 178970

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

MATERSKÁ ŠKOLA VOJŇANY

Kontakt:

Vojňany č. 69, 059 02 

Tel. 0911472327

email: msvojnany@gmail.sk

Riaditeľka MŠ Viera Tobolová 

 Viera tobolová

Jesenné tvorenie (66.67 kB)

I

II

III

Materiály k otváraniu MŠ Vojňany od 1.6.2020

 

Prehlásenie pre MŠ

Prehlásenie pre MŠ

Vyhlásenie pre MŠ

Zdravotný dotazník zamestnanec

Zdravotný dotazník zamestnanec

ms

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.  polrok     

          v školskom roku 2017/2018  Materskej školy Vojňany     

hodnotenie   - klik

Materskú školu vo Vojňanoch navštevuje 20zapísaných deti od 2 do 6 rokov. Keďže vyučovací proces prebieha v heterogénnej triede, vyučujúce si pripravujú týždenné plány podľa vekového zloženia deti.

V školskom roku 2017/2018 sme pracovali podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tento program sme si prepracovali na školský vzdelávací program ,, Hráme sa spolu“.

Tento ŠkVP sa riadi požiadavkami:

  • Školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
  • Vychádza z cieľov a zamerania MŠ

Cieľom edukácie našej materskej školy bolo, aby každé dieťa, ktoré navštevuje našu MŠ získalo vzdelanie požadované školských zákonom. Pri výchove a vzdelávaní detí sme sa zameriavali na zážitkové učenie, hravou formou sme dodržiavali práva na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, každému dieťaťu sme dávali šancu rozvíjať svoje možnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti.

Zameranie materskej školy vychádzalo z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú úroveň.

Učebné osnovy sú zostavené zo siedmich  obsahových celkov. Každý obsahový celok uvádza návrhy tém ktoré majú len orientačný a odporúčací charakter.

Jazyk a komunikácia- v tomto obsahovom celku sme sa zameriavali na obohatenie jazykovej skúsenosti, komunikácie, slovnej zásoby, súvislého a gramaticky správneho vyjadrovania sa. Deti sa naučili veľké množstvo básní, riekaniek, získali zručnosti v grafomotorike, pracovali v PL Písanie. Naďalej budeme úzko spolupracovať s logopedičkou.

Matematika a práca s informáciami- rozvíjali sme u deti základy matematických a informatických poznatkov a zručností, rozvíjali sme taktiež matematické myslenie, logické myslenie detí, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi. Všetky aktivity sme organizovali hravou formou, dramatizovaním a formou rôznych hier a súťaží.

Človek a príroda- v tejto oblasti deti získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, o človeku, neživej prírode a prírodných javoch. Viedli sme deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu. Využívali sme vychádzky do prírody a blízkeho okolia.

Človek a spoločnosť- hlavných cieľom bolo získať základy o blízkom spoločenskom prostredí, v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Počas celého pobytu v MŠ sme viedli deti k vhodnému správaniu sa v materskej škole a v spoločnosti. Hlavnými metódami bola didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor.

Človek a svet práce- u detí sme utvárali a rozvíjali zručnosti zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, grafomotorické predispozície, sebaobslužné činnosti a zvládnutie bežných úkonov. Deti spoznávali vlastnosti materiálov, učili sa ho využívať a rozprávať o materiáloch. Oboznamovali sa :

  • Materiálmi a ich vlastnosťami
  • Konštruovaním
  • Užívateľskými zručnosťami
  • Technológiou výroby
  • Remeslami a profesiami

Pri aktivitách sme využívali interaktívnu tabuľu, pracovné listy, didaktické pomôcky, BEE bot a množstvo pomôcok zhotovených  učiteľkami.

Umenie a kultúra- táto oblasť má dve základné časti a to hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. V hudobnej výchove sme u detí rozvíjali tieto hudobné schopnosti: rytmické činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, hudobno- pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti. Poskytli sme deťom priestor na umelecké vyjadrenie svojej osobnosti. Vo výtvarnej výchove sme pracovali s rôznymi materiálmi. Využívali sme rôzne výtvarné techniky. Pri modelovaní sme dbali na precvičenie prstového svalstva. Deti vo svojich prácach mali priestor na vyjadrenie svojej fantázie, rozvíjali svoje schopnosti. Detské práce boli vystavené na nástenkách v materskej škole tak, aby si ich rodičia deti mohli prezrieť.

Zdravie a pohyb- poskytovali sme deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení sme viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Deti zvládali činnosti ako sú hygiena a seba obslužné činnosti, pohyb a telesnú zdatnosť, zdravie a zdravý životný štýl, sezónne aktivity. Pri týchto činnostiach sme využívali školský areál, ktorý tvoria: preliezky, pieskovisko, hojdačky a v zimnom období klzisko. Deti nadobudli skúsenosti  po telesnej stránke a stali sa viac obratnými a zručnými.

Pri spomenutých aktivitách sme využili: pracovné listy, spevníky a zborníky piesní, výtvarný materiál, detská autorská a ľudová literatúra, CD, DVD (rozprávky, hudobné nahrávky), literárne pomôcky, digitálne záznamy- prezentácie v PowerPointe, FloW!Works, internetové stránky zamerané na edukáciu, encyklopédie, maňušky, bábky, rekvizity, Orffov inštrumentár a ďalšie detské hudobné nástroje, prírodné materiály, plošné, geometrické a priestorové tvary, výučbové programové softvéry v PC- Výlety Šaša Tomáša, planéta vedomostí, Škôlka hrou a programovateľná včielka BEE BOT, športové a telovýchovné náradie a náčinie.

Všetky získané vedomosti a zručnosti deti preukázali na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou a MŠ. Svoju šikovnosť preukázali na tvorivých dielňach v Kaštieli Strážky. Zapájali sa do divadelného predstavenia konaného v Nestville prarku v Hniezdnom. Telesnú zdatnosť preukázali pri športovom dni a dni pohybu (challenge day).  Kultúrnych podujatí sa zúčastnila aj mládež z dediny. Zábery z kultúrnych podujatí sú zdokumentované a prístupné na internetovej stránke www.vojnany.sk .

 

 

                                                                                                                               riad. MŠ

                                                                                                                          Viera Tobolová